Archiwum Informacji


         Data publikacji | Temat ogłoszenia


 • 2019-06-10 | Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005)

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetargi ustne na sprzedaż:

  nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005).

  Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej, których szczegółowy wykaz z cenami wywoławczymi netto zamieszczony jest poniżej:

  Nieruchomości będące przedmiotem przetargów uwidocznione są w księdze wieczystej KIL/00073711/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

  Licytacja rozpocznie się w dniu 27.06.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu Nr xx/x [nr z załączonego wykazu] jest wniesienie wadium w wysokości min. 10% ceny wywoławczej.

  Minimalne postąpienie w licytacjach wynosi 1% ceny wywoławczej.

  Wadium:

  • należy wpłacić na rachunek bankowy o nr 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 w formie przelewu w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w terminie do dnia 25.06.2019 r.
  • przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku uczestnika który wygrał licytację i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
  • złożone przez pozostałych uczestników przetargu, których oferty zostały przebite, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji osobie upoważnionej.
  • złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

  Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym dotyczącym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190610_Przetarg_NiezTraugWszystko.pdf. • 2019-05-20 | Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005)

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetargi ustne na sprzedaż:

  nieruchomości niezabudowanych położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej (osiedle Traugutta Obr. 0005).

  Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Traugutta i Robotniczej, których szczegółowy wykaz z cenami wywoławczymi netto zamieszczony jest poniżej:

  Nieruchomości będące przedmiotem przetargów uwidocznione są w księdze wieczystej KIL/00073711/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

  Licytacja rozpocznie się w dniu 05.06.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu Nr xx/x [nr z załączonego wykazu] jest wniesienie wadium w wysokości min. 10% ceny wywoławczej.

  Minimalne postąpienie w licytacjach wynosi 1% ceny wywoławczej.

  Wadium:

  • należy wpłacić na rachunek bankowy o nr 65 8512 0002 2001 0008 6772 0001 w formie przelewu w wysokości 10% ceny wywoławczej, najpóźniej w terminie do dnia 03.06.2019 r.
  • przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej, a także w przypadku uczestnika który wygrał licytację i uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie.
  • złożone przez pozostałych uczestników przetargu, których oferty zostały przebite, zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu licytacji osobie upoważnionej.
  • złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.

  Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym dotyczącym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190520_Przetarg_NiezTraugWszystko.pdf. • 2019-05-07 | Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/324 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,4567 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej działce (wiata 6-segmentowa)

  Zarząd Spólki Akcyjnej Zakłady Urzadzen Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  oglasza przetarg ustny na sprzedaz nieruchomości jak niżej:

  Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/324 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,4567 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej dzialce (wiata 6-segmentowa) dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Ksiegę Wieczystą KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działki.

  Cena wywoławcza netto: 500 000 zł.

  Przystępujacy do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie sie w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12.00 (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji: 5 000 zł.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 50 000 zł na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 27.05.2019 r.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli sie od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.


  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190507_Przetarg_DzNr6_324.pdf. • 2019-03-28 | Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż urządzenia - sprężarka WE-53, rok prod. 1981

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza pisemny, ofertowy przetarg na sprzedaż urządzenia:

  Sprężarka WE-53, rok prod. 1981

  Cena wywoławcza netto: 1 000 zł.

  Pisemne oferty, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg - Sprężarka”, winny być składane w sekretariacie Spółki przy ul. Olszewskiego 6, w terminie do 16.04.2019 r. do godz. 14.00. Otwarcie ofert nastąpi 17.04.2019 r.

  Przystępujący do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży oraz zapisać w ofercie klauzulę, że nie wnosi do powyższego żadnych zastrzeżeń.

  W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało taką samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie ustnej. W takim wypadku oferenci zostaną powiadomieni o terminie przetargu.

  Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru ofert oraz możliwość unieważnienia przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.

  Przedmiot przetargu można oglądać od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
  Numery kontaktowe: 41 367 52 92, 604 075 730, 664 983 488. • 2019-03-11 | Przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o nr 6/337, 6/189, 6/202, 6/198, 6/329 położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o łącznej powierzchni 0,6044 ha

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

  Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o nr 6/337, 6/189, 6/202, 6/198, 6/329 położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o łącznej powierzchni 0,6044 ha dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działek.

  Cena wywoławcza netto: 273 200 zł.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie się w dniu 10.04.2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji - 2 800 zł.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 27 500 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 08.04.2019 r.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
  • Umowa z wyłonionym nabywcą zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ”CHEMAR” S.A. zgody na sprzedaż konkretnemu nabywcy. Wraz ze sprzedażą przedmiotu przetargu zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190311_Przetarg_Dzialki_za_ZR.pdf. • 2019-03-11 | Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o nr ew. 6/334, 6/335, 6/118, 6/50, 6/303 o łącznej powierzchni 0,9846 ha

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

  Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek o nr ew. 6/334, 6/335, 6/118, 6/50, 6/303 o łącznej powierzchni 0,9846 ha, położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00057558/7.

  Cena wywoławcza netto: 445 000 zł.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie się w dniu 10.04.2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec II p., Sala konferencyjna) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji - 4 500 zł.

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 44 500 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 08.04.2019 r.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
  • Umowa z wyłonionym nabywcą zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ”CHEMAR” S.A. zgody na sprzedaż konkretnemu nabywcy. Wraz ze sprzedażą przedmiotu przetargu zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20190311_Przetarg_Dzialki_za_Sices.pdf. • 2018-10-24 | Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 6/193 o powierzchni 0,2089 ha położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 obręb 0005 wraz z chłodnią wentylatorową i budowlami przynależnymi do ww. działki

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

  Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 6/193 o powierzchni 0,2089 ha położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 obręb 0005 wraz z chłodnią wentylatorową i budowlami przynależnymi do ww. działki, dla której Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą nr KI1L/00164086/0. Działka posiada dostęp do sieci energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, CO miejskie.

  Cena wywoławcza netto: 148 000 zł.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie się w dniu 08.11.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji - 1 500 zł.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 14 800 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 06.11.2018 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20181024_Przetarg_DzNr6_193.pdf. • 2018-05-15 | Przetarg ustny na sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym (parter) przy ul. Nowy Świat 16A/5 w Kielcach, o pow. 34,51 m2

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetarg ustny na:

  Sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym (parter) przy ul. Nowy Świat 16A/5 w Kielcach, o pow. 34,51 m2 (nr księgi wieczystej KI1L/00168163/4) i powierzchni pomieszczenia przynależnego 1,95 m2 wraz z udziałem 3646/269828 w części wspólnej budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działek nr 424/24, 424/25, 424/27, 424/31 o łącznej pow. 0,1700 ha, obręb 0010, uwidocznionych w księdze wieczystej KI1L/00067419/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

  Cena wywoławcza netto: 96 800 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych)

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie się w dniu 05.06.2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 9 700 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 04.06.2018 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 (95).

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20180515_Przetarg_Mieszkanie_NS16a_5.pdf.


 • 2017-12-01 | Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 oznaczonych numerami 6/85, 6/86, 6/336 (obręb 0005) zabudowanych budynkiem biurowym (9-cio kondygnacyjnym wieżowcem) oraz działek 6/342 i 6/338 (obręb 0005) zabudowanych parkingiem.

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości:

  Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działek położonych w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 oznaczonych numerami 6/85, 6/86, 6/336 (obręb 0005) zabudowanych budynkiem biurowym (9-cio kondygnacyjnym wieżowcem) oraz działek 6/342 i 6/338 (obręb 0005) zabudowanych parkingiem.

  Łączna powierzchnia działek na których położona jest nieruchomość wynosi 0,5050 ha; powierzchnia użytkowa biurowca wynosi 5 549,44 m2.

  Nieruchomość jest uwidoczniona w księgach wieczystych KI1L/00059761/7 (działki: 6/85, 6/86) oraz KI1L/00057558/7 (działki: 6/336, 6/342 i 6/338).


  Cena wywoławcza: 7 499 400 zł (słownie: siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych) – transakcja jest zwolniona z podatku od towarów i usług.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.

  Licytacja rozpocznie się w dniu 19.12.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.

  Minimalne postąpienie w licytacji: 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 750.000,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 15.12.2017 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
  • Umowa z wyłonionym nabywcą zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. zgody na sprzedaż konkretnemu nabywcy. Wraz ze sprzedażą przedmiotu przetargu zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 41 367 52 92

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20171201_Przetarg_Wiezowiec+parking.pdf.

  Wieżowiec – informacje o budynku

  Nieruchomość – budynek administracyjny – wieżowiec w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6. Budynek jest położony w niewielkiej odległości od Targów Kielce, w bezpośrednim sąsiedztwie Kieleckiego Parku Technologicznego oraz posiada dobry dojazd do trasy wylotowej Kielce-Łódź. Po dokonaniu adaptacji z powodzeniem może funkcjonować jako hotel lub biurowiec. Parter budynku można wykorzystać jako lokale usługowe, pomieszczenia socjalne itp.  Charakterystyka budynku:

  • Wymiary budynku: długość - 57 m; szerokość – 14,8 m.
  • Budynek jest 8-piętrowy, bez podpiwniczenia, wybudowany w roku 1966.
  • Budynej posiada 2 klatki schodowe zlokalizowane w szczytach oraz 2 windy osobowe zlokalizowane w klatce południowej.
  • Budynek jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, CO z sieci miejskiej (z własnym wymiennikiem), wentylację grawitacyjną, odgromową oraz przeciwpożarową na klatkach schodowych.

  Cechy konstrukcyjne:

  • Fundamenty żelbetowe.
  • Konstrukcja słupowo-ryglowa wypełniona Siporexem, umożliwiająca wykonywanie dowolnej adaptacji poprzez przestawianie/usuwanie ścian.
  • Stropy prefabrykowane żelbetowe - płyta żerańska.
  • Elewacja tynkowana tynkiem zwykłym. • 2017-10-18 | Przetarg ustny na sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 20A/18 w Kielcach (II piętro), o pow. 35,11m2 i powierzchni pomieszczenia przynależnego 1,71 m2 wraz z udziałem 3682/271688 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działek nr 424/16 i 424/19 obręb 0010

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetarg ustny na:

  Sprzedaż mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ul. Nowy Świat 20A/18 w Kielcach (II piętro), o pow. 35,11m2 i powierzchni pomieszczenia przynależnego 1,71 m2 wraz z udziałem 3682/271688 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie wieczystego użytkowania gruntu działek nr 424/16 i 424/19 obręb 0010, uwidocznionych w księdze wieczystej KI1L/00064883/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kielcach.

  Cena wywoławcza netto: 94 500 zł.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie się w dniu 06.11.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 02.11.2017 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 (95).

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20171018_Mieszkanie_NS20a_18.pdf. • 2017-10-10 | Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/328 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,3791 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej działce (budynek portierni kolejowej)

  Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

  ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości jak poniżej:

  Prawo użytkowania wieczystego gruntu działki 6/328 położonej w Kielcach przy ul. Olszewskiego 6 o powierzchni 0,3791 ha wraz z prawem własności budynku posadowionego na tej działce (budynek portierni kolejowej) dla których Sąd Rejonowy w Kielcach prowadzi Księgę Wieczystą KI1L/00057558/7 wraz z budowlami przynależnymi do ww. działki.

  Cena wywoławcza netto: 158 000 zł.

  Przystępujący do przetargu powinien zapoznać się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz złożyć oświadczenie, że nie wnosi do powyższego zastrzeżeń.
  Licytacja rozpocznie się w dniu 24.10.2017 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Spółki (wieżowiec V p., pok. 508) przy ul. Olszewskiego 6 w Kielcach.
  Minimalne postąpienie w licytacji - 1 600 zł.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (tj. 15 800 zł) na rachunek bankowy o nr 65851200022001000867720001, najpóźniej w terminie do dnia 22.10.2017 r.

  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  • Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
  • Wadium złożone przez uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  • Wadium przepada na rzecz Sprzedającego, jeżeli Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
  • Koszty i opłaty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Wygrywający przetarg.
  • Umowa z wyłonionym nabywcą zostanie zawarta pod warunkiem wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. zgody na sprzedaż konkretnemu nabywcy. Wraz ze sprzedażą przedmiotu przetargu zostaną ustanowione stosowne służebności gruntowe celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.

  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

  Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92.

  Pełna treść ogłoszenia do druku w pliku pdf pod linkiem: Ogloszenie_20171010_Przetarg_DzNr6_328.pdf. • 2017-01-12 | W związku z likwidacją Ministerstwa Skarbu Państwa, od dnia 03.01.2017 r. prawa z akcji "CHEMAR" S.A. wykonuje Minister Energii zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne. więcej...

 • 2016-09-14 | Informacja o zmianie kodu pocztowego w dniu 12.09.2016 r. Zgodnie z KRS Nr 0000146925 obecny kod pocztowy to: 25-663 Kielce.
 • 2012-09-03 | Informacja o połączeniu spółek

  Informujemy, że postanowieniem sygnatura akt KI.X NS-REJ.KRS/7428/12/758 z dnia 31 sierpnia 2012 roku, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie Spółek:
  • Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. zs. w Kielcach (Spółka Przejmująca)
  • "Chemarbel" Sp. z o. o. zs. w Kielcach (Spółka Przejmowana).
  W wyniku połączenia "Chemarbel" Sp. z o.o. przestał funkcjonować jako odrębny podmiot prawa.


 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.