> Dokumenty archiwalne <

ENERGIA


Dystrybucja - koncesje
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A. z siedzibą w Kielcach, od 1999 roku jako Przedsiębiorstwo Energetyczne prowadzi działalność gospodarczą i zarządza infrastrukturą elektroenergetyczną na wydzielonym obszarze. miasta Kielce na terenie byłego Zakładu i w jego bezpośrednim sąsiedztwie w oparciu o zapisy ustawy „Prawo energetyczne” i udzieloną dnia 06.10.1999 r. przez Prezesa URE koncesję na przesył i dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/181/9902/W/1/2/99/AS z późniejszymi zmianami z dnia 10.12.2008 r. nr DEE/181-ZTO/9902/W/OŁO/2008/TB „na dystrybucję energii elektrycznej”.
Rozliczenie świadczonych usług dystrybucji energii odbywa się wg stawek taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.

Treść aktualnej Taryfy oraz Decyzji Prezesa URE znajduje się w Dokumenty do pobrania.


Obrót - koncesje
Na mocy przepisów obowiązującego prawa oraz koncesji „na obrót energią elektryczną” nr OEE/206/9902/W/1/2/99/AS z późniejszymi zmianami nr OEE/206/ZTO/9902/W/OŁO/2008/TB dla potrzeb Odbiorców usytuowanych na w/w obszarze, Przedsiębiorstwo prowadzi również działalność handlową. Rozliczenie tego segmentu działalności odbywa się w oparciu o ceny aktualnej taryfy zatwierdzonej Uchwałą Zarządu ZUCHiAP „CHEMAR” S.A.


Lista sprzedawców:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. przedstawiają wykaz sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne:

 • TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.
 • PKP Energetyka S.A.
 • PGE Obrót S.A.
 • RWE Polska S.A.
 • Energia Polska Sp. z o.o.
 • GASPOL S.A.
 • Green S.A.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
 • PGE Energia Ciepła S.A.
 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
 • Polskie Przedsiębiorstwo Energetyczne KONERG S.A.
 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Axpo Polska Sp. z o.o.
 • Elektrix S.A.
 • Audax Energia Sp. z o.o.
 • Polkomtel Sp. z o.o.
 • TRMEW Obrót S.A.
 • Ignitis Polska Sp. z o.o.


Wzorzec umowy o świadczenie usług dystrybucji TPA:
 1. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
 2. Regulamin świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej.
 3. Warunki dostarczania i odbioru energii elektr. do Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektr.

Powyższe dokumenty dostępne są do pobrania w dziale "Dokumenty do pobrania".


Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej
Treść procedury oraz formularz dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania.


Operator Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego - decyzja
W dniu 01.11.2011 r. roku decyzją Prezesa URE z dnia 15.09.2011 r. nr DPE–4711–173 (5)/2011/9902/UA przedsiębiorstwo uzyskało status Operatora Systemu Dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSDn) nie posiadającego wspólnego punktu połączenia z Państwowymi Sieciami Energetycznymi PSE.
OSDn CHEMAR S.A jako operator posiada opracowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej elektroenergetycznej (IRiESDn).

 

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.