Dokumenty do pobrania

 • Cena Referencyjna Gazu (CRG) w 2020 r.

  CENA REFERENCYJNA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO "E"
  ROK MIESIĄC CENA
  [PLN/kWh]
  2020 STYCZEŃ 0,1086
  2020 LUTY 0,1113
  2020 MARZEC 0,1139
  2020 KWIECIEŃ 0,1123
  2020 MAJ 0,1107
  2020 CZERWIEC 0,1090
  2020 LIPIEC 0,1074
  2020 SIERPIEŃ 0,1058
  2020 WRZESIEŃ 0,1041
  2020 PAŹDZIERNIK 0,1025
  2020 LISTOPAD 0,1009
  2020 GRUDZIEŃ 0,0992
> Dokumenty archiwalne <

Paliwa gazowe


Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. w Kielcach spełniając warunki obowiązujących przepisów i ustawy „Prawo energetyczne” uzyskały w 2001 roku koncesję na działalność gospodarczą na ściśle określonym obszarze rynku paliw gazowych, w segmentach jego dystrybucji i obrotu.
Przedsiębiorstwo na podstawie obowiązującego prawa i posiadanych uprawnień prowadzi działalność gospodarczą na wydzielonym obszarze miasta Kielce na terenie byłego zakładu ZUCHiAP CHEMAR i jego bezpośrednim sąsiedztwie, w pełni zaspakajając potrzeby dystrybucyjne wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci rurociągów gazu ziemnego o ciśnieniach 0,1 MPa i 0,02 MPa. Ograniczony obszar działania nie pozwala obecnie na pełne wykorzystanie dysponowanych możliwości technicznych posiadanej infrastruktury sieci gazowej.
Zakres działalności określają warunki objęte koncesją.


Dystrybucja – koncesja
Przedsiębiorstwo na podstawie zapisu koncesji nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS z dn. 25.11 2001r. z późniejszą zmianą DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907 z dnia 11.08.2010r. potwierdzonych decyzjami Prezesa URE, nabyło uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej „na dystrybucję paliw gazowych” własnymi sieciami na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu i bliskim jego sąsiedztwie.
Koncesja obowiązuje do dn. 25.11.2021r.
Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.


Obrót – koncesja
Przedsiębiorstwo prowadzi działalność obrotu paliwami gazowymi od 25.11.2001r. na podstawie koncesji zatwierdzonej decyzjami Prezesa URE – OPG/65/9902/W/2/2001/AS z późniejszymi zmianami OPG/65-ZTO/9902/W/2010/JG/908 z dnia 11.08.2010r. na obszarze miasta Kielce, na terenie zakładu oraz w jego sąsiedztwie.
Koncesja obowiązuje do dn. 25.11.2021r.
Rozliczenia finansowe z odbiorcami dokonywane są według stawek taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa URE obowiązującej w danym okresie.


Lista sprzedawców:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” S.A. przedstawiają wykaz sprzedawców mających zawarte generalne umowy dystrybucyjne:

 • HANDEN Sp. z o.o.
 • Energia Polska Sp. z o.o.
 • CEZ Trade Polska Sp. z o.o.
 • Gaselle Sp. z o.o.


Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSDg) – decyzja
Od dnia 01.10.2011r. w oparciu o zapisy posiadanej koncesji oraz decyzji Prezesa URE z dnia 14.09.2011r. nr DPE-4721-48(5)/2011/9902/UA przedsiębiorstwo uzyskało status operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (OSDg) przyłączonego do sieci Karpackiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. w Tarnowie.
OSDg "CHEMAR" S.A działając jako operator, posiada opracowaną Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej (IRiESDg)

Link www.psgaz.pl/web/guest/obszary-rozliczenia-ciepla-spalania, który znajduje się po prawej stronie w „Dokumenty do pobrania” otwiera stronę PSG Sp. z o.o., na której w dolnej części w zakładce „Pliki do pobrania” przedstawione są wartości ciepła spalania dla określonych miesięcy danego roku gazowego. Po wybraniu i otwarciu pliku w formacie Excel pojawi się na ekranie tabela z czteroma kolumnami. W pierwszej kolumnie począwszy od lewej strony, korzystając z pola wyboru należy wybrać Oddział PSG Tarnów, w drugiej kolumnie postępując jak wyżej należy wybrać Nr ORCS (Okręgu Rozliczenia Ciepła Spalania): ORCS040083. Po wykonaniu tych czynności w pozostałej części tabeli wyświetlą się pozostałe dane, mówiące o wartości ciepła spalania podanych odpowiednio: [MJ/m3] oraz [kWh/m3]. Wartość podana w [kWh/m3] wykorzystywana jest w rozliczeniach za gaz ziemny wysokometanowy.

 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.