OGŁOSZENIA


2020-11-18

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do sprzedaży:

Podnośnik montażowy P-183 na podwoziu STAR 28

 • Rok prod.: 1977
 • Udźwig: 0,3t
 • Podnośnik jest technicznie sprawny lecz nie posiada aktualnych badań UDT.
 • Samochód wymaga remontu (wymiana opon, przegląd układu hamulcowego) nie posiada badań technicznych.

Cena: 9 000 zł

Zdjęcia poglądowe:

   

Przedmiotowe urządzenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 lub 604 075 7302020-09-01

Informacja o połączeniu spółek ZUChiAP "CHEMAR" S.A. i "Odlewnia CHEMAR" Sp. z o.o.

W związku z postanowieniem z dnia 01 września 2020 roku, wydanym przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w przedmiocie dokonania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wpisu informacji o połączeniu (sygn. sprawy KI.X Ns-Rej.KRS/7909/20/17), niniejszym informuje się, że z dniem 01 września 2020 roku nastąpiło połączenie następujących Spółek:

 • Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000146925, NIP 6570311214, REGON 290514300, kapitał zakładowy w wysokości 22.500.000,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100/, wpłacony w całości
 • oraz
 • „Odlewnia CHEMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-663, ul. Olszewskiego 6), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000215038, NIP 9591639766, REGON 292879649, kapitał zakładowy w wysokości 7.041.500,00 zł /słownie: siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100/.

Przedmiotowe połączenie zostało dokonane w trybie przewidzianym na gruncie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U z 2019 roku poz. 505 ze zm., dalej jako KSH), tj. poprzez przeniesienie całego majątku „Odlewni CHEMAR” sp. z o.o. (spółka przejmowana) na ZUCHiAP „CHEMAR” S.A. (spółka przejmująca) – tzw. łączenie się przez przejęcie. Z dniem 01 września 2020 roku „Odlewnia CHEMAR” Sp. z o.o. została rozwiązana (vide: treść art. 493 § 1 KSH w zw. z brzmieniem art. 493 § 2 KSH), a ZUCHiAP „CHEMAR” S.A. wstąpiła w jej wszystkie prawa i obowiązki (zgodnie z przepisem art. 494 § 1 KSH), w tym stała się stroną umów zawartych przez spółkę przejmowaną obowiązujących na dzień połączenia.

Wobec powyższego wnosi się o odnotowanie przedmiotowej zmiany w prowadzonych przez dotychczasowych kontrahentów „Odlewni CHEMAR” sp. z o.o. ewidencjach i rejestrach oraz kierowanie począwszy od dnia 01 września 2020 roku wszelkiej korespondencji (w tym faktur) do Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. (dane Spółki zawarto na wstępie).

Pełna wersja do pobrania i druku: Informacja o połączeniu spółek.pdf2020-04-01

W dniu 30 marca 2020 roku Zarząd Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A. z siedzibą w Kielcach oraz Zarząd "Odlewni CHEMAR" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

Z uwagi na treść art. 500 paragraf 2 z indeksem 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 505 ze zm., dalej jako KSH) w zw. z przepisem art. 500 paragraf 2 KSH niniejszym nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnia się do publicznej wiadomości na stronie internetowej ZUCHiAP "CHEMAR" S.A. plan połączenia.

Pełna wersja do pobrania i druku: Plan połączenia ZUCHiAP CHEMAR S.A. i Odlewni CHEMAR Sp. z o.o. wraz z załącznikami.pdf2020-02-27

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do sprzedaży:

Silnik wysokoprężny (diesel) typu WOLA 206

 • Rok prod.: 1961
 • Ilość cylindrów: 6
 • Gabaryty (wraz z obudową): dł.: 1,5m / szer.: 1,0m / wys.: 1,0m
 • Stan: dobry, silnik mało używany, służył do napędu awaryjnej pompy wodnej zasilającej duży układ przemysłowy

Cena brutto: 3 000 zł

Zdjęcia poglądowe:

       

Przedmiot sprzedaży można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 lub 604 075 7302020-02-27

Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR” w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6,

oferuje do sprzedaży poniższe maszyny i urządzenia:

L.p.

Nazwa

Nr ewidencyjny

Cena w zł

1.

Spawarka prostownikowa PSP-630

-

600

2.

Automat do cięcia acetylenem

484000098

400

3.

Przecinarka plazmowa Hupertherm Powermax 1000 G3

4843132-08

2000

4.

Ukosowarka UER100

800820002

400Przedmiotowe urządzenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 41 367 52 92 lub 604 075 730 

Copyright © 2012-2020 CHEMAR S.A.